Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN V.O.F. RESTAURATIECENTRUM STOLK BALKBRUG, GROOT OEVER 8, 7707 PV BALKBRUG , NL

I Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Verkoper = verkoper / Opdrachtnemer
Koper = koper/ opdrachtgever
Overeenkomst: = de overeenkomst tussen verkoper en koper.
Offerte: = een schriftelijk aanbod van verkoper ten behoeve van koper.
Auto/rijtuig/object = het object of voertuig ;auto, klassieker, youngtimer, oldtimer, koets of rijtuig.
De zaak waarop een offerte of een overeenkomst betrekking heeft.
De aanbieder: = de (rechts)persoon die een auto of rijtuig ter inruil of verkoop aanbiedt aan de verkoper.

II Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de restauratie en verkoop van auto’s of rijtuigen dan wel onderdelen daarvan en overige toebehoren, overeenkomsten tot keuring, taxatie, reparatie en onderhoud en het verlenen van overige diensten door de verkoper en voor de betalingen hiervoor en offertes daartoe. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overige overeenkomsten met koper en zijn van toepassing op alle precontractuele situaties zoals onderhandelingen en offertes, ook indien deze niet leiden tot het sluiten van een overeenkomst.
2. Met het verlenen van een opdracht of door akkoord te gaan met een koopovereenkomst verklaart de koper deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen,
kennis te hebben genomen van de volledige inhoud daarvan en deze integraal te accepteren.
3. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door verkoper zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst(en).
4. De overeenkomst, inclusief alle daarop van toepassing zijnde voorwaarden, geeft de volledige inhoud weer van de rechten en verplichtingen van partijen en treedt in plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en/of mondelinge afspraken, verklaringen en/of uitlatingen van partijen.
5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd is met een dwingendrechtelijke bepaling en derhalve niet geldig is, blijven de voorwaarden
voor het overige van kracht en zullen partijen in overleg een nieuwe bepaling vaststellen die de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

III Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen van verkoper onder andere wat betreft prijzen, modellen en uitvoering zijn geheel vrijblijvend, indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk het tegendeel is bepaald.
2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een order door verkoper schriftelijk of langs elektronische weg is geaccepteerd.
Verkoper is tevens gerechtigd genoegen te nemen met een mondelinge overeenkomst, indien schriftelijke of elektronische vastlegging is uitgebleven.
3. Aanvullingen op en/of wijzigingen van tot stand gekomen overeenkomsten, waaronder annuleringen van gesloten overeenkomsten en in de overige in deze algemene voorwaarden opgenomen gevallen, gelden slechts indien en voor zover zij door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.

IV Offertes
1. Alle door de verkoper verstrekte aanbiedingen en offertes geschieden schriftelijk of elektronisch en zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. De verkoper is slechts aan offertes gebonden indien daarin een termijn voor aanvaarding is genoemd, die aanvaarding door de koper schriftelijk en binnen de genoemde termijn geschiedt en de 2 verkoper een schriftelijke opdrachtbevestiging aan de koper heeft versterkt.
3. Indien geen termijn van aanvaarding wordt genoemd in de offerte is deze gedurende 14 dagen na dagtekening van de offerte van kracht.
4. De in offertes aangegeven prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders is aangegeven.
5. De verkoper is niet gebonden aan aanbiedingen en offertes indien de koper redelijkerwijs had behoren te begrijpen dat die (een) kennelijke vergissing(en) en/of verschrijving(en) bevat.
6. Een samengestelde offerte betreffende de prijs, de werkzaamheden en/of de diensten verplicht de verkoper niet tot het verrichten van een deel van de
werkzaamheden en/of diensten tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
7. De koper kan geen rechten ontlenen aan offertes of aanbiedingen van verkoper met betrekking tot daarop volgende overeenkomsten, opdrachten,
diensten en/of werkzaamheden.
8.Indien door de koper onvolledige of onjuiste informatie is verstrekt die relevant is voor de totstandkoming van de offerte door de verkoper, is de offerte die op basis van die onvolledige of onjuiste informatie is vervaardigd, nietig.
9. Informatie zoals foto’s, illustraties, prijslijsten en levertijden op de website van de verkoper zijn louter informatief en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend door de koper.

V Prijzen
1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gelden verkoopprijzen van verkoper voor levering af bedrijf.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn montage-, service- en transportkosten alsmede
keuringskosten en kosten rijklaar maken en eventuele fiscale heffingen anders dan BPM/BTW niet in de prijs begrepen.
3. Indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld lonen, materialen, verzekeringstarieven, inkooptarieven, belastingen e.d. in de periode tussen de totstandkoming van de overeenkomst en de uitvoering daarvan een verhoging ondergaan door welke oorzaak dan ook, is de verkoper gerechtigd de prijs die aan de koper berekend wordt dienovereenkomstig aan te passen.

VI Mutaties
Verkoper is gerechtigd zonder voorkennis of medeweten van koper technisch noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in de verkochte auto’s of koetsen, hun uitrusting en/of onderdelen zonder dat koper daaraan enigerlei recht zou kunnen ontlenen.

VII Termijnen
1. Opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is overeengekomen. Bij niet “tijdige” levering dient verkoper derhalve eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2. De verkoper is niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van het niet nakomen van
(leverings)termijnen.

VIII Levering en risico-overgang
1. Levering geschiedt na (schriftelijke) aankondiging ter keuze van verkoper:
a. door ter beschikkingstelling van het verkochte aan het adres van verkoper;
b. door aflevering van het verkochte aan het adres van koper in Nederland.
2. Bij ter beschikkingstelling van het verkochte aan het adres van verkoper ten behoeve van koper dient koper binnen vijf dagen, nadat het verkochte ter beschikking staat, het verkochte af te halen.
3. Bij aflevering van het verkochte door verkoper aan het adres van koper dient koper onmiddellijk af te nemen.
4. Indien koper het verkochte niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn afhaalt of het verkochte niet conform lid 3 van dit artikel afneemt, is verkoper gerechtigd stallingkosten in rekening te brengen conform het in het bedrijf van verkoper c.q. ter plaatse geldende tarief. Het risico voor beschadiging en/of tenietgaan is voor koper. Onverminderd het bepaalde in artikel XV gaat het risico op de koper over vijf dagen nadat het verkochte ter beschikking staat van koper dan wel met onmiddellijke ingang indien het verkochte door verkoper aan (het adres van) koper wordt afgeleverd.
5.Door de verkoper te leveren zaken reizen voor risico van de koper, welk risico op de koper overgaat zodra de auto/rijtuig/object de werkplaats of verkoopruimten van verkoper hebben verlaten.

IX Betalingen
1. Verkoper is gerechtigd van het door de koper verschuldigde bedrag te allen tijde vooruitbetaling te verlangen (in ieder geval) tot een beloop van 33% daarvan. De factuur betrekking hebbende op de vooruitbetaling dient te zijn voldaan voordat levering van het gekochte heeft plaatsgevonden.
2. Tenzij anders overeengekomen dient betaling, zonder verrekening, ook van de bijkomende kosten, voor of bij afname of aflevering van het verkochte contant plaats te vinden. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door ons aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen.
3. Indien betaling middels deelbetalingen, termijnbetalingen of vooruitbetalingen is overeengekomen is de opdrachtgever ook verplicht de verschuldigde vergoeding binnen de vervaldatum te voldoen. Bij verzuim daarvan is opdrachtnemer gerechtigd de werkzaamheden op te schorten.
4. Indien koper het verkochte niet heeft afgehaald binnen de in artikel VIII lid 2 vermelde termijn, of conform artikel III lid 3 heeft afgenomen, wordt hem de factuur betreffende het verkochte toegezonden, welke terstond betaald dient te worden.
Als vervaldatum geldt de gestelde termijn zoals vermeld staat op de factuur.
5. In geval koper één of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt is koper vanaf de vervaldag aan verkoper de wettelijke rente verschuldigd over alle te late betalingen per maand of gedeelte van een maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand.
6. Tevens is koper de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd.
Buitengerechtelijke incassokosten zijn alle kosten welke door verkoper worden gemaakt om tot incasso van de door koper uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te geraken, zoals declaraties van advocaten en procureurs, deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld als volgt: op de eerste € 0,- tot € 2.500,-mag 15% berekend worden, met een minimum van € 40,-. Over de volgende € 2.500,- tot € 5.000 zal 10% berekend worden. Over de daarop volgende € 5.000,- tot € 10.000,- zal 5% berekend worden. Over de daarop volgende € 10.000,- tot € 190.000,- zal 1% berekend worden. Over het meerdere mag 0,5% berekend worden met een maximum van € 6.775,-.

X Reclames
1. Alle reclames dienen schriftelijk te geschieden en uiterlijk 8 dagen na factuurdatum.
2.Indien en voor zover een reclame door verkoper gegrond wordt bevonden, is verkoper uitsluitend verplicht het/de gebrek(en) te verhelpen, zonder dat koper daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. Reclames worden niet geaccepteerd indien de gebreken het gebruik van de zaken niet verhinderen of deze belemmeren.
3.Het reclameren ontslaat koper niet van zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper.
4.Wanneer koper uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de factuur, schriftelijk, geen en/of aanmerkingen heeft gemaakt op de berekende prijzen dan wel op andere onvolkomenheden, wordt hij geacht deze te hebben goedgekeurd.

XI Inkoop
1. Het bepaalde in dit artikel is alleen van toepassing, indien verkoper een auto inkoopt in geval van verkoop (zogenaamde inruil), wanneer de koper/aanbieder:
– een particulier is, die zelf geen aftrek van voorbelasting heeft genoten;
– een (overheids)instelling is, niet ondernemer zijnde;
– een ondernemer is, die de auto uitsluitend voor vrijgestelde prestaties heeft gekocht;
– een kleine ondernemer is, die van de administratieve verplichtingen is ontheven op grond van artikel 25, lid 3 van de Wet – op de Omzetbelasting 1968; – een andere (geautoriseerde) wederverkoper is, die de margeregeling toepast, in die zin dat
slechts BTW over de marge – verschuldigd is.
2. Koper/aanbieder dient in te staan voor de informatie die hij geeft over het schadeverloop van de in te ruilen auto.
3. Aan een taxatie is verkoper evenwel niet langer gebonden dan 14 dagen na de dag der taxatie, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
4. Op de dag van overdracht van de in te kopen auto dient deze in dezelfde staat te verkeren als op het ogenblik van taxatie.
5. Indien de overdracht van de in te kopen auto plaatsvindt, nadat de termijn in lid 4 genoemd verstreken is en/of indien de in te kopen auto niet meer in dezelfde staat verkeert als op het ogenblik der taxatie, is verkoper gerechtigd opnieuw een taxatie te laten verrichten. Indien deze lager uitvalt, kan aanbieder/koper geen rechten ontlenen aan de eerdere hogere taxatie.
6. De in te kopen auto(’s) dient (dienen) te worden geleverd bij levering van de verkochte auto(’s).
7. Indien koper/aanbieder bij verkoop van een nieuwe auto tegen inkoop van een auto de in te kopen auto blijft berijden in afwachting van de levering van de nieuwe, wordt de in te kopen auto eerst het eigendom van verkoper, nadat de feitelijke levering aan verkoper heeft plaats gevonden.
Tot die datum is het risico voor de in te kopen auto voor de koper/aanbieder.
8. De in te kopen auto dient bij de feitelijke levering voorzien te zijn van een geldig kentekenbewijs (deel I en deel II) en een overschrijvingsbewijs. Indien één of meerdere van bovenstaande papieren ontbreekt, behoudt verkoper zich het recht voor, voor het
verkrijgen van een nieuw kentekenbewijs en de daarmee verband houdende waardevermindering, koper/aanbieder kosten in rekening te brengen. Bovendien dient koper/aanbieder de auto in dat geval in te leveren met een tijdelijk kentekenbewijs.
9. In geval van inkoop dient de (particuliere) koper/aanbieder als bedoeld in lid 1, o.g.v. de toepasselijke BTW-regelgeving over inruil van gebruikte roerende zaken, een inkoopverklaring in te vullen en te ondertekenen.
10. De overeenkomst met betrekking tot de inruil/inkoop wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van schriftelijke goedkeuring door de directie van verkoper. Het bepaalde in artikel III, lid 2, is van overeenkomstige toepassing.

XII Schadetaxatie
Indien verkoper een schadetaxatie heeft verricht, zal verkoper aan koper/opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten in rekening brengen, met een minimum van € 100 exclusief BTW. Deze kosten worden niet in rekening gebracht indien aan verkoper een opdracht tot reparatie wordt verstrekt, danwel de levering van een (andere) auto/rijtuig met verkoper wordt overeengekomen.

XIII Taxateur/Makelaar
1.definities
a. Taxateur/Makelaar is Stolk Balkbrug, Groot Oever 8, 7707 PV Balkbrug , NL
b. Voorwerpen: alle roerende zaken waarover de diensten van de Makelaar/Taxateur zich kunnen uitstrekken.
c. waarde : de aan Voorwerpen door de Makelaar/Taxateur toegekende waarde
2. Een overeenkomst tussen de Makelaar/Taxateur en de Opdrachtgever komt tot stand nadat de Opdrachtgever de opdracht schriftelijk dan wel mondeling aan de Makelaar/Taxateur heeft verleend.
De overeenkomst komt in ieder geval tot stand zodra de Makelaar/Taxateur met instemming van de Opdrachtgever is begonnen met de uitvoering van de opdracht van de Opdrachtgever.
3. Een overeenkomst strekkende tot taxatie tussen de Makelaar/Taxateur en de Opdrachtgever wordt overeenkomstig aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt met de taxatie van het Voorwerp en het uitbrengen van het schriftelijke rapport. Een overeenkomst strekkende tot bemiddeling tussen de Makelaar en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
4. Kosten, die geen deel uitmaken van het honorarium maar die verband houden met de uitvoering van een opdracht, kunnen aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht, daaronder begrepen reis en verblijfskosten, te vermeerderen met BTW.
5. De Opdrachtgever heeft de plicht aan de Makelaar/Taxateur mededelingen te doen die voor het verlenen van diens diensten van essentieel belang zijn. In het geval de Opdrachtgever informatie achterhoudt of onjuiste informatie verschaft, heeft de Makelaar/Taxateur het recht zijn honorarium aan te passen.
6. De Makelaar/Taxateur is gerechtigd – na overleg met de Opdrachtgever – hulppersonen in te schakelen en de kosten door te berekenen aan de Opdrachtgever.
7. De diensten worden geacht naar beste weten en kunnen door de Makelaar/Taxateur te zijn verricht zonder dat de Makelaar/Taxateur een resultaatsverplichting op zich neemt. De Makelaar/Taxateur is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hem of door hem ingeschakelde hulppersonen of personeelsleden in verband met de uitvoering van een opdracht, behoudens het geval dat de schade veroorzaakt is door opzet of bewuste roekeloosheid. De aansprakelijkheid voor de Makelaar/Taxateur zal in ieder geval beperkt zijn tot maximaal het bedrag van het ontvangen honorarium. In geen geval is
de Makelaar/Taxateur aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg-, vermogens-en/of indirecte schade.
8. De taxatie is uitsluitend gedaan voor de Opdrachtgever. Alleen de Opdrachtgever kan rechten daaraan ontlenen. Derden kunnen derhalve aan de taxatie ten behoeve van de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
9. Onder “opdracht tot bemiddeling” wordt, voor zover niet anders in deze algemene voorwaarden blijkt, verstaan: een opdracht tot bemiddeling bij het tot stand komen en het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot Voorwerpen en tot al hetgeen daarmede verband houdt.
10. Een opdracht kan onder meer omvatten:
– het bespreken en adviseren over de mogelijkheden om tot een overeenkomst met betrekking tot
Voorwerpen te komen;
– het oordelen over de toestand, kwaliteit en waarde van Voorwerpen;
– het voeren van onderhandelingen door de Makelaar;
– begeleiding en advisering tijdens en na het sluiten van een overeenkomst.
11.De Opdrachtgever zal de Makelaar bij de uitvoering van zijn taak niet belemmeren en geen gebruik maken van diensten van anderen dan de Makelaar alsmede, buiten de Makelaar om geen overeenkomst(en) met betrekking tot Voorwerpen sluiten zonder betrokkenheid van de Makelaar en daartoe ook geen onderhandelingen voeren. De Opdrachtgever die in strijd met het bepaalde in dit artikel handelt, is volledig honorarium en kosten verschuldigd, ongeacht of een overeenkomst, al dan niet door toedoen van de Makelaar, tot stand komt.
12.Overeenkomstig artikel XIII 3 wordt een opdracht tot bemiddeling geacht voor onbepaalde tijd door de Opdrachtgever te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk door de Makelaar en Opdrachtgever anders is overeengekomen. De opdracht tot bemiddeling eindigt onder meer door totstandkoming van de beoogde overeenkomst, ontbinding met wederzijds goedvinden, intrekking door de Opdrachtgever of teruggave van de te bemiddelen Voorwerpen door de Makelaar. Indien en voor zover een opdracht tot bemiddeling is gebonden aan een termijn, eindigt de opdracht door verloop van die termijn.
13. De Opdrachtgever is honorarium en kosten aan de Makelaar verschuldigd indien:
a. een opdracht eindigt door intrekking door de Opdrachtgever;
b. een overeenkomst met betrekking tot Voorwerpen tot stand komt, al dan niet afwijkend van de opdracht;
c. een opdracht eindigt door tijdsverloop en na het einde van de opdracht een overeenkomst met betrekking tot Voorwerpen tot stand komt, welke het gevolg is van diensten door de Makelaar tijdens de looptijd van de opdracht verricht of door handelingen van de Opdrachtgever, in strijd met artikel XIII
14. De totstandkoming van een overeenkomst wordt, behoudens tegenbewijs, geacht het gevolg te zijn van diensten van de Makelaar tijdens de looptijd van een opdracht dan wel handelingen in strijd met het sub c bedoelde artikel, indien de overeenkomst is tot stand gekomen binnen zes maanden nadat de termijn, waarvoor de opdracht is gegeven, is verlopen.
15. Wanneer een tot stand gekomen overeenkomst door wanprestatie van één der partijen of om andere redenen niet tot uitvoering komt, laat dit het recht van de Taxateur/Makelaar op honorarium en vergoeding van kosten onverlet.

XIV Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming)

1 De dienstverlening van verkoper is omgeven met uitzonderlijk specialistisch en daarmee schaars vakmanschap. Eveneens is de dienstverlening afhankelijk van de beschikbaarheid van schaarse onderdelen. Verkoper verbindt zijn opdrachten daarom niet aan levertijd doch is gehouden om koper met regelmaat te informeren over de voortgang van de werkzaamheden.
In dat verband zal een tekortkoming van verkoper hem niet worden aangerekend indien hij in een situatie van overmacht verkeert.

2. Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die verkoper niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of naar maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen het geval dat verkoper door een (toerekenvatbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten.

Onder overmacht wordt mede begrepen:

Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard en onverschillig op welke wijze ontstaan;
Al dan niet tijdelijke beschikbaarheid van arbeid.
Vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van verkoper.
Niet beschikbare of met onderbrekingen beschikbare nutsvoorzieningen.
Transportmoeilijkheden of -belemmeringen van welke aard dan ook, waardoor het vervoer naar verkoper toe of van verkoper naar koper wordt verhinderd of belemmerd.
Oorlog, oorlogsdreiging, oproer, sabotage, overstroming, brand, uitsluitingen, bedrijfsbezetting, werkstakingen en gewijzigde overheidsmaatregelen.

3. In geval van overmacht heeft verkoper binnen 1 maand na het ontstaan van een omstandigheid die overmacht oplevert het recht om haar keuze ofwel de termijn van op- of aflevering te wijzigen, ofwel de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.

4. Na ontbinding van de overeenkomst heeft verkoper recht op vergoeding van de door hem reeds gemaakte kosten en/of uitgevoerde werkzaamheden.

XV Eigendomsvoorbehoud
1. De eigendom van alle door verkoper aan koper verkochte zaken blijft bij verkoper zolang koper de vorderingen van verkoper uit hoofde van deze of andere overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang koper de vordering uit hoofde van de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of andere overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang koper de vorderingen van verkoper wegens het tekortschieten in de nakoming door koper van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten.
2. Koper is vóór volledige betaling van de koopprijs met inbegrip van eventuele rente en kosten niet bevoegd het verkochte aan derden in gebruik af te staan, te verpanden of aan derden over te dragen.
3. In het geval een derde te goeder trouw de eigendom van de nog niet betaalde zaken heeft gekregen en deze derde de verschuldigde koopsom nog niet heeft voldaan, verbindt koper zich nu reeds vooralsdan ten behoeve van verkoper een bezitloos pandrecht te vestigen op de vordering die koper op deze derde heeft.
4. Opdrachtnemer houdt zich het uitdrukkelijke recht voor, om tijdens het verblijf van een auto of rijtuig, deze onderwerp te maken van foto en/of video opnamen. Bij het maken van deze opnamen zal de registratie van het kenteken worden vermeden. Deze opnamen vallen hierna onder het auteursrecht en intellectueel eigendom van opdrachtnemer.

XVI Auteursrecht en portretrecht
Het auteursrecht van foto’s en video’s, van door opdrachtgever aangeboden voertuigen, motorvoertuigen, diens onderdelen en andere verwante objecten, verder te noemen opdrachtobjecten, gemaakt door opdrachtnemer, ligt bij opdrachtnemer.
Zo mag een derde nooit een foto publiceren zonder toestemming van de fotograaf én zonder erbij te vermelden wie de fotograaf is.
Doorsturen van foto’s aan commerciële partijen (bijv. leveranciers) is niet toegestaan. Indien een dergelijke partij foto’s wil gebruiken voor commerciële doeleinden dan dient vooraf contact opgenomen te worden met opdrachtnemer.
Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de opdrachtnemer een vergoeding toe van tenminste driemaal een branchegebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder het recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

Voor opdrachtobjecten is het portretrecht niet van toepassing.

Opdrachtgever geeft, door het aanvaarden van de algemene voorwaarden, toestemming aan opdrachtnemer om zijn/haar foto’s en video’s te mogen plaatsen voor zakelijk gebruik (website, social media, wedstrijden etc.), tenzij door de klant van te voren anders is aangegeven.

Een kenteken, kan een persoonsgegeven zijn, en zal, zo ver mogelijk, worden geweerd van foto’s en video’s

XVII Garantie en aansprakelijkheid
1. Door verkoper geleverde auto’s en rijtuigen alsmede onderdelen, worden gegarandeerd in overeenstemming met de daarop gegeven garantie conform de door verkoper afgegeven garantievoorwaarden welke worden overhandigd bij aflevering van de auto/rijtuig. Indien enige bepaling in deze garantievoorwaarden of in het garantiebewijs voorkomende, door koper niet wordt nagekomen, vervalt de garantie. In ieder geval vervalt de garantie, indien koper op ondeskundige wijze met het verkochte is omgegaan of gedurende de garantietermijn technische verandering in onderdelen of uitrustingsstukken van het gekochte heeft aangebracht of doen aanbrengen door niet geautoriseerde derden, die direct of indirect in verband staan met datgene waarvoor een beroep op de garantie wordt gedaan.
2. Op opgedragen noodreparaties wordt geen garantie verstrekt. De aanspraken op de garantie vervallen indien:
a. De koper na het constateren van de gebreken verkoper niet daarvan zo spoedig
mogelijk in kennis stelt;
b. Verkoper niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;
c. Derden zonder voorkennis of toestemming van verkoper werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door verkoper verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan. De garantie geldt echter wel indien de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de koper aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond. Het onder b. en c. gestelde is niet van toepassing indien herstel in het buitenland noodzakelijk is. In dat geval vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis van het prijspeil zoals dit bij verkoper geldt. Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten.
d. Gereviseerde of geteste onderdelen – in het bijzonder injectoren, spinnenwiel of warmloopregelaar –  door koper niet binnen 14 dagen na aflevering door verkoper in gebruik  genomen zijn.
3. Defecten die het gevolg zijn van opzet, nalaten van normaal of voorgeschreven onderhoud, onjuiste inbouw/aansluiting door derden, slechte behandeling, verkeerd (dan wel normaliter onvoorzienbaar) gebruik en/of reparaties c.q. veranderingen die niet in het bedrijf van het verkoper zijn verricht, zijn uitgesloten van garantie. Zo zijn defecten en schade die ontstaan door deelname van het voertuig aan wedstrijden of snelheidsproeven uitgesloten, evenals bij motoren gebreken die zijn ontstaan ten gevolge van het gebruik van brandstoffen waarvoor de motor (blijkens de fabrieksvoorschriften over voorgeschreven brandstofgebruik) niet geschikt is of waarvoor de motor door verkoper niet geschikt is gemaakt. Gebreken in brandstofsystemen als de tank en aanvullende componenten niet gespoeld of vernieuwd worden, zijn tevens uitgesloten.
4. Op de leveranties van nieuwe zaken (inclusief onderdelen/ componenten) zijn de garanties van toepassing indien en voor zover die door de fabrikant worden verstrekt. Onderdelen welke door verkoper bij derden worden betrokken of werkzaamheden die in zijn opdracht door derden
worden uitgevoerd zijn aan geen andere garantie onderworpen dan die welke verkoper van
deze derde hiervoor heeft gekregen.
5. Ook uitgesloten van garantie zijn:
– gebreken in materialen of onderdelen die door koper/opdrachtgever zijn voorgeschreven of ter beschikking zijn gesteld;
– gebreken die het gevolg zijn van door koper/opdrachtgever ter beschikking gestelde ontwerpen, tekeningen, constructies of werkwijzen, danwel door koper/opdrachtgever gegeven adviezen;
– gebreken in ingebouwde elektronische componenten;
– motorschade ontstaan door falen en/of onjuist gebruik van de elektronische componenten en/of van het elektronische randgebeuren is van garantie uitgesloten, net als gebreken in zaken die geen materiaal- en/of constructiefouten zijn (zoals bijvoorbeeld gebreken als gevolg van normale slijtage, in- en uitwendige vervuiling, roest en verfschade, transport, bevriezing, oververhitting, overbelasting en/of het laten vallen van het product);
– evenmin bestaat er aanspraak op garantie ter zake van defecten die ontstaan ten gevolge van bij de zaak behorende, doch niet door verkoper gecontroleerde appendages.
6. De garanties vermeld worden slechts verstrekt aan de koper/opdrachtgever en gelden niet voor opvolgende rechtverkrijgenden
7. Indien een onderdeel binnen de garantietermijn van de auto/rijtuig wordt vervangen, blijft de oorspronkelijke garantietermijn van de auto/rijtuig ook op dit vervangen onderdeel van kracht (“geen garantie op garantie”).
8. Onverminderd de garantiebepalingen, de beperkingen daaraan gesteld door de wet alsmede door die Europese wet- en regelgeving, die rechtstreekse werking heeft en die niet in de wet is geïmplementeerd, sluit verkoper ter zake van de door haar afgeleverde zaken en
verrichte (reparatie-)werkzaamheden uitdrukkelijk iedere verdergaande aansprakelijkheid uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar werknemers en/of hulppersonen.
9. Wanneer geen garantie vermeld staat op de factuur bij levering van de auto/rijtuig, is de auto/rijtuig gekocht zoals gezien en bereden dus zonder enige vorm van garantie.
10. Indien en voor zover er op verkoper enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat krachtens de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van verkoper tot uitkering komt.
11. Verkoper is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken van de koper en/of van derden die zich in of aan de auto/rijtuig/object bevinden en die de opdrachtnemer uit welken hoofde dan ook onder zich heeft. Onder de zaken van opdrachtgever wordt tevens begrepen lading, inventaris en schriftelijke bescheiden of waardepapieren.
12. Niet voor vergoeding in aanmerking komt gevolgschade van enige soort en schade door onjuist of onoordeelkundig gebruik van de zaak door de koper.
13. Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door koper aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door verkoper geleverde zaak.
14. Na aflevering van een zaak aan en acceptatie daarvan door de koper, komt deze zaak voor risico van de koper.
15. De verkoper voert de werkzaamheden conform de opdracht en instructies van de koper uit. De opdracht en instructies en de gevolgen daarvan zijn volledig voor rekening en risico van de koper.

XVIII verzekeren tijdens de duur van verkoop, reparatie of restauratie
1.Bij verkoop, reparatie- of restauratie-opdrachten dient de koper/opdrachtgever zelf zorg te dragen voor ener verzekering voor de ten verkoop, reparatie of restauratie aangeboden zaken, voor de duur van de verkoop, reparatie of restauratie.

XIX Reparaties/restauraties
1. De aanbiedingen van verkoper/opdrachtnemer betreffende prijzen van reparatie/restauratie en reparatie/restauratieduur zijn geheel vrijblijvend, indicatief en niet bindend.
2. Kosten voor het verrichten van een vooronderzoek, benodigd voor het maken van een offerte, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Dit zal bij de aanname door de verkoper worden medegedeeld. Indien geen gebruik wordt gemaakt van de offerte, dan zijn de kosten hiertoe gemaakt in principe declarabel en direct contant opeisbaar
3. Indien tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden blijkt dat deze niet of niet geheel uitvoerbaar zijn vanwege de staat van de auto/rijtuig/object, de onderdelen daarvan of door de door opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever daarvan op de hoogte brengen. Partijen zullen dan in onderling overleg bepalen of de overeenkomst dient te worden gewijzigd. De overeenkomst zal dan indien nodig naar redelijkheid en billijkheid worden gewijzigd.
4. De opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor de volledigheid en juistheid van door hem aan opdrachtnemer verstrekte gegevens inzake de toevertrouwde auto/rijtuig/object, waaronder de rechtmatigheid van de eigendom.
5. verkoper/opdrachtnemer kan het retentierecht uitoefenen op de auto/rijtuig/object, indien de koper/opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de auto/rijtuig/object niet of niet geheel voldoet, ook indien het kosten van eerdere door verkoper verrichte werkzaamheden aan dezelfde  auto/rijtuig betreft. Verkoper kan
het retentierecht ook uitoefenen indien het geschil aanhangig is gemaakt bij een rechter.
6. Indien na uitvoering van de aan verkoper opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de koper/opdrachtgever de betreffende auto/rijtuig/object niet binnen één week na laatstbedoeld tijdstip is afgehaald, is verkoper gerechtigd om stallingkosten in rekening te brengen conform het in het bedrijf van verkoper geldende tarief. Stalling geschiedt voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever, behoudens ingeval er sprake is van schade die rechtstreeks het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds.
7. Vervangen materialen of zaken worden alleen aan de koper/opdrachtgever ter beschikking gesteld indien deze zulks uitdrukkelijk wenst en zulks tevoren aan verkoper kenbaar maakt. In het andere geval worden de materialen het eigendom van verkoper zonder dat de koper/opdrachtgever ter zake enige vergoeding aan haar in rekening kan brengen.
8. Garantie op de reparaties strekt zich uit tot 3 maanden na uitvoering daarvan, onverminderd de beperkingen daaraan gesteld door de wet, alsmede door die Europese wet- en regelgeving, die rechtstreekse werking heeft en die niet in de wet is geïmplementeerd. Elke aanspraak op garantie vervalt indien niet geautoriseerde derden zonder onze voorkennis en/ toestemming, werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door verkoper verrichte montage, restauratie, herstel-en/of onderhoudswerkzaamheden ten aanzien waarvan het beroep op
garantie wordt gedaan.
9. Tekeningen en overige bescheiden, met uitzondering van expertiserapporten en door de
opdrachtgever geleverde stukken, die deel uitmaken van de overeenkomst of offerte, blijven eigendom van de opdrachtnemer en mogen niet zonder zijn toestemming op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk worden overgenomen of gereproduceerd of aan derden ter inzage worden gegeven. Zij dienen op eerste aanmaning aan de opdrachtnemer te worden geretourneerd
10. speciaal voor de koper/opdrachtgever bestelde onderdelen kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

XX Klachten en verjaring
1. Klachten behoren binnen 8 dagen nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, door koper/opdrachtgever schriftelijk bij verkoper te zijn ingediend, bij gebreke waarvan koper/opdrachtgever wordt geacht het gekochte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Bij zichtbare gebreken dient de koper/opdrachtgever de gebreken onmiddellijk bij aflevering te melden aan verkoper, bij gebreke waarvan koper/opdrachtgever wordt geacht het gekochte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.
2. Klachten zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat koper/opdrachtgever of niet geautoriseerde derden iets aan het (de) object (en) hebben veranderd of gerepareerd dat direct of indirect verband houdt met de klacht, behoudens in het geval dat dit met met nadrukkelijke toestemming van verkoper is geschied en in noodgevallen waarin koper zich vooraf onmogelijk met verkoper heeft kunnen verstaan,
doch hij niettemin verkoper terstond van het noodgeval in kennis heeft gesteld.
3. Alle aanspraken jegens verkoper die niet binnen een jaar na hun ontstaan schriftelijk bij haar zijn ingediend, vervallen door verjaring, met dien verstande dat uitsluitend voor natuurlijke personen/consumenten een verjaringstermijn geldt van twee jaar vanaf de aflevering van de nieuwe auto, dan wel nieuwe onderdelen.

XXI Ontbinding
1. Onverminderd ons recht nakoming te vorderen is verkoper gerechtigd, indien de koper de overeenkomst wenst te annuleren, de koopovereenkomst te ontbinden, waarbij verkoper het recht heeft aan koper 15% van de aankoopprijs inclusief eventuele BTW en BPM, exclusief eventuele inruil als schadevergoeding in rekening te brengen.
2. De koper is geen annuleringskosten verschuldigd, indien de koper in geval van een verkoop op afstand de overeenkomst rechtsgeldig heeft ontbonden op grond van art. 7:46d BW.
3. Verkoper kan, naast de overige aan haar toekomende rechten, de koopovereenkomst met koper te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en rechtelijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens koper door middel van een schriftelijke mededeling aan de koper opschorten en/of ontbinden indien koper één of meer van zijn verplichtingen
voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, indien koper niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat, insolvent wordt, indien het faillissement van koper is aangevraagd, indien surséance van betaling is aangevraagd, namens koper een verzoek tot toepassing van een wettelijke schuldsaneringsregeling wordt gedaan, dan wel deze ten aanzien van koper wordt uitgesproken of indien koper zijn bedrijf staakt en/of beslag onder koper wordt gelegd dat niet binnen 30 dagen na datum beslaglegging
zal zijn opgeheven.
4. Indien één der in lid 3 van dit artikel omschreven situaties zich voordoet, dan rust op koper de plicht verkoper daarvan onverwijld in kennis te stellen.

XXII Toepasselijk recht en geschillen
1.Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van verkoper neemt kennis van geschillen. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.
2. Behoudens geschillen met betrekking tot de fabrieksgarantie, waaromtrent in de
garantievoorwaarden een aparte regeling geldt, zullen alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, of van nadere overeenkomsten, welke van zodanige overeenkomsten uitvloeisel mochten zijn, worden berecht door de Rechtbank Oost-Nederland, locatie Zwolle indien het geschil behoort tot de bevoegdheid van een Arrondissementsrechtbank, tenzij verkoper om haar moverende redenen er de voorkeur aan geeft het geschil te doen berechten door de volgens de wet bevoegde rechter. Indien het geschil wordt beslecht door een andere dan de volgens de wet bevoegde rechter, heeft de koper, indien hij consument is, het recht om binnen een maand nadat verkoper zich schriftelijk op dit beding hebben beroepen, voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

XXIII Wijzigingen algemene voorwaarden 
De verkoper is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Zij moet de koper daarvan schriftelijk op de hoogte stellen met toezending van de gewijzigde algemene voorwaarden. De koper wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien zij de verkoper niet binnen 14 dagen na schriftelijke toezending daarvan schriftelijk heeft medegedeeld dat zij daartegen bezwaar maakt.

VOORWAARDEN DOWNLOADEN